Palkanmaksukausi

Työsopimuslain mukaan palkanmaksukausi saa olla pääsääntöisesti enintään kuukauden pituinen. Pääsääntöä sovelletaan silloin, kun työntekijän palkka lasketaan päivää pitemmältä ajalta. Yleisin esimerkki tällaisesta palkkaustavasta on viikkopalkka ja kuukausipalkka.

Jos aikapalkan perusteena on päivä tai tunti, palkka on maksettava vähintään kaksi kertaa kuukaudessa. Myös suorituspalkkaustyössä palkanmaksukausi saa olla enintään kahden viikon pituinen, ellei ole sovittu siitä, että suorituspalkka maksetaan kuukausittain tulevan palkan yhteydessä. Mikäli suorituspalkkaustyö kestää yhtä palkanmaksukautta pitempään, on kultakin palkanmaksukaudelta maksettava työhön käytetyn ajan mukaan määräytyvä osa palkasta.

Jos osa palkasta määräytyy voitto-osuutena, provisiona tai muulla vastaavalla perusteella, saa tämän osan maksukausi olla edellä säädettyä pitempi, enintään kuitenkin 12 kuukautta. Voitto-osuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä palkan määräytymistä yrityksen taloudellisen tuloksen perusteella. Sopimus on mahdollinen ainoastaan niissä tapauksissa, joissa kyseinen palkka maksetaan muun palkan yhteydessä. Jos palkka sen sijaan maksetaan kokonaisuudessaan tai pääosin voitto-osuutena tai provisiona, myös voitto-osuus ja provisiopalkka on maksettava vähintään kerran kuukaudessa. Työehtosopimuksilla on mahdollista sopia toisin palkanmaksukauden pituudesta.