Lomakorvaus

Työsuhteen jatkuessa
Jos työntekijä ei ole ansainnut vuosilomaa (työntekijä, jolla on oikeus vapaaseen), hänelle maksetaan vuosilomakorvauksena 9 % (työsuhteen kestettyä alle vuoden) tai 11,5 % (työsuhteen kestettyä yli vuoden) edellisen lomanmääräytymisvuoden aikana maksetusta tai maksettavaksi erääntyneestä palkasta lukuun ottamatta ylityökorvausten korotusosia. Lomakorvaus maksetaan viimeistään lomakauden päättyessä. Jos työntekijä käyttää vuosilomalain mukaista oikeuttaan vapaaseen, maksetaan lomakorvaus kuten vuosilomapalkka eli ennen vapaan alkamista.

Työsuhteen päättyessä
Työsuhteen päättyessä työntekijällä on oikeus saada vuosiloman sijasta lomakorvaus siltä ajalta, jolta hän työsuhteen päättymispäivään mennessä ei ole saanut vuosilomaa tai lomakorvausta. Työntekijä ei siis pidä vuosilomaa vaan hänelle korvataan ansaittu vuosiloma rahana. Lomakorvaus lasketaan soveltuvin osin kuten vuosilomapalkka. Työsuhteen päättyessä työsuhteen alkamiskuukauden ja päättymiskuukauden työssäoloaika (tai työssäolon veroinen aika) lasketaan yhteen yhdeksi lomanmääräytymiskuukaudeksi, jos työntekijä ei ole tältä ajalta saanut lomaa tai lomakorvausta. Jos työsuhteen ensimmäinen ja viimeinen vajaa kuukausi yhdistettyinä vastaavat yhtä täyttä lomanmääräytymiskuukautta, siltäkin ajalta maksetaan lomakorvaus. Lomakorvaus kuten muutkin työsuhteesta johtuvat saatavat on maksettava työsuhteen päättyessä, ellei toisin sovita.