Työpankki

Valtakunnallinen työpankkikokeilu on sosiaali- ja terveysministeriön yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa toteuttama hanke uuden toimintamallin kehittämiseksi. Työpankit ovat sosiaalisia yrityksiä, joiden tehtävänä on kehittää liiketoimintalähtöisesti vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työpanoksen käyttöä työmarkkinoilla. Työpankkien perusajatuksena on edelleensijoittaa (palkkatuettu työvoiman vuokraus) yrityksille työvoimaa ja hankkia yrityksiltä ja kunnilta alihankintatöitä, joita työntekijät voivat tehdä silloin, kun vuokratyötä ei ole saatavilla. Tavoitteena on, että vuokraava yritys palkkaisi työpankkilaisen omaan palvelukseensa. Työpankin rahoitus perustuu suurimmaksi osaksi palveluiden ja tuotteiden myyntituloihin. Julkinen tuki on pääasiassa kompensaatiota työntekijän ja hänen ohjauksestaan aiheutuneesta alentuneesta tuottavuudesta. Lisäksi on olemassa toimijoita, jotka eivät täytä muiden sosiaalisen työllistämisen toimialan yksikkötyyppien määritelmiä, mutta joiden keskeinen tehtävä tai toiminta-ajatus on ammattimaisesti ja laajemmassa mittakaavassa työllistää heikossa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä tai aktiivisesti tukea heidän työllistymistään. Tällaisia ovat esimerkiksi kuntien ylläpitämät kuntouttavan työtoiminnan yksiköt, erillisinä toimivat tuetun työllistymisen palvelut ja työllistymistä tukevat projektit sekä yksinomaan valmentavan ja kuntouttavan toiminnan piiriin kuuluvia palveluja tarjoavat yksiköt/yritykset.